Αποστολή

Αποστολή της Ομοσπονδίας είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων όλων των ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών, μελών των ενώσεων-μελών της ,στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα:

 • Η προαγωγή, διαφύλαξη και κατοχύρωση των οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών, εκπαιδευτικών συμφερόντων και της επαγγελματικής και κοινωνικής κατάστασης των ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών καθώς και της ομαλής και αποτελεσματικής, σύμφωνα με το σύνταγμα και το νόμο, λειτουργίας του κέντρου (ινστιτούτου) ξένων γλωσσών, έτσι ώστε να εκπληρώνεται η αποστολή του και να εξυπηρετούνται οι σκοποί και το συμφέρον της παιδείας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
 • Η συστηματική μελέτη όλων των προβλημάτων του κλάδου, η διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυσή τους και η προβολή και προώθηση, με κάθε νόμιμο μέσο, των προτεινόμενων λύσεων προς κάθε αρχή και το Υπουργείο Παιδείας
 • Η προαγωγή και ανάπτυξη συνδικαλιστικής συνείδησης, η εμπέδωση πνεύματος αλληλεγγύης και σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της Ομοσπονδίας και ανάμεσα στην Ομοσπονδία και τις άλλες επαγγελματικές ομειοεπεγγελματικές ή μη οργανώσεις, με απόλυτο σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες και με τον όρο, ότι η Ομοσπονδία δεν θα χάνει την αυτοτέλειά της και θα παραμένει το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου.
 • H υποστήριξη και κάλυψη κάθε διεκδίκησης των ενώσεων-μελών της Ομοσπονδίας για την προαγωγή και προώθηση των αιτημάτων του κλάδου, η απόκρουση κάθε ενέργειας σε βάρος τους, απ' όπου και αν προέρχεται και η επιδίωξη της ολοκλήρωσης της σωματειακής οργάνωσης όλων των ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών και η ένταξή τους στην Ομοσπονδία.
 • Η προαγωγή και καλλιέργεια των πνευματικών ενδιαφερόντων των μελών, η ανάπτυξη πολιτιστικής, επιμορφωτικής δραστηριότητας, η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής της Ομοσπονδίας και των μελών της στα προβλήματα της χώρας και του ελληνικού λαού. Η Ομοσπονδία αγωνίζεται για την υπεράσπιση και διεύρυνση των ελευθεριών και δημοκρατικών κατακτήσεων του λαού, για την διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας και προωθεί σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς, οργανώνοντας επίσης ανάλογες εκδηλώσεις.
 • Η με κάθε τρόπο προαγωγή, ανάπτυξη και τελειοποίηση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, η σωστή μετάδοση τους στους μαθητές και η διενέργεια, για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού και για τη διαφύλαξη των βασικών επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου, εξετάσεων γλωσσομάθειας σε πανελλήνια κλίμακα και η παροχή βεβαιώσεων γλωσσομάθειας. Η Ομοσπονδία διενεργεί τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας αυτοτελώς, ως ανεξάρτητος εξεταστικός φορέας πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, ή και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, κρατικές αρχές, πανεπιστήμια, ανωτέρου κύρους εκπαιδευτικά ιδρύματα και εξεταστικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, με κριτήριο πάντοτε την διασφάλιση του κύρους και του αδιάβλητου των εξετάσεων και προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος, αφενός της ολιγοπώλησης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα μας και αφετέρου του ελέγχου αυτής από τους ξένους. Εκτός από την Ελλάδα, η ομοσπονδία διενεργεί ή και συμμετέχει στη διοργάνωση εξετάσεων γλωσσομάθειας και στην Κύπρο, τις βαλκανικές και άλλες χώρες.

Μέσα εκπλήρωσης των σκοπών για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η Ομοσπονδία:

 • Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνδικαλιστικές, συνεταιριστικές και άλλες οργανώσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της και την διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 • Οργανώνει εκδηλώσεις, αναπτύσσει δραστηριότητες και κινητοποιεί τον κλάδο, όταν χρειάζεται, ενεργώντας πάντοτε εντός των πλαισίων του νόμου.
 • Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια που αποβλέπουν στην ανύψωση της επαγγελματικής αι κοινωνικής συνείδησης των μελών του κλάδου καθώς και προγράμματα επιμόρφωσης τους.
 • Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και των αρχών στα θέματα και προβλήματα του κλάδου.
 • Εκδίδει βιβλία, έντυπα, περιοδικά και εφημερίδα ενημερωτικού, συνδικαλιστικού, επαγγελματικού και επιστημονικού περιεχομένου.
 • Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της και ιδρύει εντευκτήριο και βιβλιοθήκη.
 • Ιδρύει ταμείο αλληλοβοηθείας για την παροχή στα μέλη των ενώσεων μελών της υλικής και ηθικής βοήθειας και ενισχύει τις ενώσεις-μέλη της ηθικά και υλικά για την επίτευξη των σκοπών τους.
 • Επιδιώκει την εκπροσώπησή της σε συμβούλια και επιτροπές που συγκροτούνται από το Κράτος, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για θέματα που αφορούν άμεσα η έμμεσα τον κλάδο και συνεργάζεται και συμπράττει με άλλες οργανώσεις παρεμφερών κλάδων και σκοπών.