Νέα

17 Απρ 2013

Ενημέρωση για την αδειοδότηση

Επισημάνσεις της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. προς τα μέλη                                                                                                                                                                                                              

1) Δεν έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ούτε υπάρχει τέτοια στο νόμο

2) Η 31η Αυγούστου είναι η ημερομηνία λήξης των ισχυουσων αδειών.

3) Σκόπιμο είναι να μην υποβληθούν ακόμη οι αιτήσεις αδειοδότησης των κέντρων ξένων γλωσσών δυναμικότητας κάτω των 75 μαθητών ανά ώρα. Αυτό διότι υπάρχει μια διαφοροποίηση για το περιεχόμενο της υπέυθυνης δήλωσης των ήδη υφισταμενων μονάδων μεταξύ της υποπαραγρ.5α, της παραγρ.37 του ν.4111 (σελ.306) και της Δ.6 εγκυκλίου (σελ.14).  Ενώ ο νόμος αναφέρεται σε αδειοδότηση με μόνη της υπεύθυνης δήλωσης για τη μη αλλαγή των προϋποθέσεων (συνόλου) χορήγησης της παλαιάς ισχύουσας άδειας, η εγκύκλιος αναφέρεται σε υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής των κτιριολογικών προϋποθέσεων.  Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά των γενικών προϋποθέσεων (ενημερότητες, βεβαιώσεις πρωτοδικείων κλπ).τά των οποίων έχουν μεταβληθεί οι κτιριολογικές προϋποθέσεις της αρχικής αδειοδότησης μπορούν να κάνουν την αίτησή τους όποτε θέλουν με υποβολή πλήρους φακέλου (γενικές προϋποθέσεις και κτιριολογικές προϋποθέσεις)

Για να δείτε το νόμο 4111  πατήστε εδώ

Για να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ