Νέα

14 Ιουν 2013

Υποβολή διδάκτρων

Σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη με αρ.πρωτ.Α4-587, 17/5/2010 πρέπει να υποβάλετε τους τιμοκαταλόγους για το 2013-2014 έως το αργότερο 15/6/2013.

Σας επισυνάπτουμε τόσο την αγορανομική διάταξη όσο και τη φόρμα.  Η αποστολή θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση ftsirog@e-prices.gr

 

Για όποιον επιθυμεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Γεν.Γραμματείας Εμπορίου η οποία περιλαμβάνει τη διάταξη και τη φόρμα παρακαλούμε μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://gge.gov.gr/?page_id=2768