Νέα

9 Οκτ 2015

Σημαντικές ημερομηνίες

 

Σημαντικές  ημερομηνίες για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Δήλωση μεταβολών για την μετάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. (ΠΟΛ 1193/2015 & ΠΟΛ 1199/2-9-2015)

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Απογραφή αγαθών και σύνταξη αποθεμάτων μετάταξης από τους ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης (Ν. 4336/2015-ΠΟΛ 1193/2015)

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Υποβολή Έντυπου Ε4-Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού στο «ΕΡΓΑΝΗ» (ΥΑ 29502/1-9-2014)

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

- Έκδοση συμπληρωματικών φορολογικών στοιχείων για την επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση (Ν. 4336/2015 παρ. Δ΄υποπαρ. Δ2 περ. 1α-ΠΟΛ 1201/9-9-2015)

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

- Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών έτους 2014 (ΠΟΛ 1053/2015). Παρατείνεται με δελτίο τύπου η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων έτους 2014

- Ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων (ΠΟΛ 1124/2015) (Παρατείνεται η υποβολή του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού έως 30 Οκτωβρίου 2015

- Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία τριμήνου Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2015 (ΠΟΛ 1108/2014-ΠΟΛ 1107/2014 1107/2014-ΠΟΛ 1043/2015).  Έχει μεταφερθεί για 30/11/2015

- Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Σεπτεμβρίου 2015 (ΠΟΛ 1108/2014-ΠΟΛ 1107/2014). Έχει μεταφερθεί για 30/11/2015

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Σεπτεμβρίου 2015 για Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ΑΜΕ

- Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου Αυγούστου 2015 (Ν. 4172/2013-ΠΟΛ 1049/2014-ΠΟΛ 1217/2014)

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

- Τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών 1ου, 2ου και 3ου τριμήνου έτους 2015 (ΠΟΛ 1092/2015)

- Υποβολή διορθώσεων επί των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών έτους 2014 (ΠΟΛ 1053/2015)