Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση για να γίνετε μέλος του Ταμείου Αρωγής της Ομοσπονδίας PALSO


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣΔ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ


Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ Ξ. Γ.:ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΧΟΛΙΑΑΝΕΒΑΣΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝΓια το σκοπό αυτό παραθέτω τα απαιτούμενα στοιχεία & συνυποβάλλω τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, σε απλά φωτοαντίγραφα:
1. Αρ. Αδείας από ΕΟΠΠΕΠ
2. Φωτ/φο ταυτότητας (δύο όψεις)
3. Πιστοποιητικό Συλλόγου Ι.Κ.Ξ.Γ. ότι είμαι μέλος του με την ημερομηνία εγγραφής
μου στο σύλλογο αυτό
4. Άδεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, με την οποία βεβαιώνω ότι δεν είμαι μόνιμα
και ολικά ανίκανος με αναπηρία 67% και άνω. Το γνήσιο της υπογραφής μου στην
υπεύθυνη δήλωση είναι επικυρωμένο από δημόσια αρχή ή και από το σύλλογο
ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών, του οποίου είμαι μέλος.
6. Σε περίπτωση εταιρίας, αντίγραφο εταιρικού.
7. Δηλώνω επί πλέον υπεύθυνα: α) ότι όλα τα στοιχεία που δίνω παρακάτω είναι
αληθινά και β) ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα το Καταστατικό του Ταμείου και τον
Ειδικό Κανονισμό Παροχών που ισχύει κάθε φορά.

Call Now ButtonΚαλέστε μας